Ledelses- og organisationsændring

Før oprettelsen af driftsselskabet Almende var de tre gårde der pt. indgår i Almendefællesskabet ejet af tre landmandsfamilier efter et såkaldt selveje, hvor den enkelte landmand havde det økonomiske og driftsmæssige ansvar helt alene.

I dag er Almendes A/S et driftsselskab ejet af Günther og Henning Lorenzen. Dette selskab har en professionel bestyrelse og en direktør, som primært skal sikre en økonomisk fornuftig drift, dog med hensyntagen til Almendes visioner. Jorden og bygninger, som tidligere var ejet af Günther og Henning Lorenzen ejes i dag af AP Pensions agrofond. Almende har ingen indflydelse på agrofondens formål og visioner, men er blot forpagter af jord og bygninger.

 

Visionen er at Almende på sigt skal være ejet, organiseret og drevet som et økonomisk forpligtende fælleskab, som på alle måder er til det fælles bedste. Rejsen henimod visionen er påbegyndt og understøttes af innovations- og ledelsestankerne i Teori U

Fremtidsbilledet er at driftsselskabet skal være organiseret og ledet således:

Selskabet ledes af en bestyrelse der skal sikre at idegrundlag og formål overholdes. Desuden fastlægger bestyrelsen målsætninger og udviklingsstrategier og ansætter den daglige ledelse.

Der tilstræbes harmoni i Almende. Det betyder at areal og dyrehold skal være i balance, således at import af foder og gødning udefra kan undgås. Det samme gælder de ansattes faglige og sociale kompetencer, tilsammen opleves som en helhed og får Samvirket til at fungere i alle sine led.

De 7 overordnede produktionsgrene:

  1. Plantedyrkning og vegetabilske levnedsmidler, herunder maskinfællesskab
  2. Husdyrproduktion og animalske levnedsmidler
  3. Naturpleje, dyr og mennesker
  4. Uddannelse, kursusvirksomhed, træning og social farming/grøn omsorg,
  5. Ernæring og fællesskaber, herunder børnehave og seniorfællesskab.
  6. Forarbejdning, markedsføring, afsætning, gårdsalg
  7. Administration, turisme og besøgsservice

Ad1) Omfatter drift og pasningen af landbrugsarealerne fra jordbearbejdning, gødskning, såning/plantning, kulturpleje, høst og opbevaring/levering til salg eller videre forædling på gårdens eget pakkeri, tørreri, mosteri, gårdmejeri, bageri.

Ad 2) Omfatter pasningen af gårdens dyrehold der består af malkekvæg og hønsehold som de to største produktionsgrene. Dertil kommer en række mindre dyrehold bestående af frilandsgrise, fåre- og gedehold, mindre fjerkræhold bestående af gæs, ænder, honningbier.

Det gælder for alle dyrehold at de udover at være grundlaget for den animalske fødevareforædling, indtager deres helt særlige plads og samspil med gårdens sædskiftearealer og virker således i positivt samspil og kredsløb med de forskellige plantekulturer og naturtyper der findes på og omkring gården.

Endvidere er tilknyttet forædlingsprocesser i form af et gårdmejeri, ægpakkeri og samarbejdsaftale med et lokalt slagteri der tilsammen er med til at sikre identitet og kvalitet fra ”jord til bord”.

Ad 3) Dette område omfatter naturarealerne og overgangen til de dyrkede marker og tilrettelægges på en særlig måde så det danner grundlag for undervisning og formidling og til forskellige former for terapi og sundhedsfremmende aktiviteter. Rent praktisk indebærer det også pasning og pleje af såvel naturarealer som de husdyr der indgår heri. Anlæg af naturstisystemer, oprettelse af særlige ”naturrum” samt have- og blomsteranlæg. Endvidere læringsforløb hvori dyrene indgår i uddannelses- og terapeutiske sammenhæng.

Ad 4) Dette område omfatter uddannelse, kurser og træning og opnåelse af sociale kompetencer der især retter sig mod mennesker med særlige beohov, utilpassede unge, handicappede, m.fl. Desuden naturformidling og kursusvirksomhed hvor målgruppen er børnehaver, folkeskoler, interesseorganisationer m.fl. Uddannelse indenfor ”grønne fag”, ”sundhed og ernæring”, ”selvudvikling” mv.

Ad 5) Omfatter ernæringslære og kostforplejning samt drift af børnehaver, seniorfællesskaber samt almindelige boliger for ansatte, uddannelsessøgende og udgør således kernen i driften af bygninger og anlæg.

Ad 6) Dette område har ansvaret for alt salg af levnedsmidler, varer og tjenesteydelser samt formidling af selskabets forskellige aktiviteter ud til omverdenen.

Ad 7) Administration, bogholderi, økonomistyring