Samfundsnyttig landbrug

Bag visionerne for Almende og den påbegyndte transformation til et samfundsnyttigt landbrug, hvor den ændrede ejerform er en del af vejen, ligger mange vigtige tanker og bøger.

Bøger, der har været med til at forme visionerne for Almende giver også en idé om, hvilken mangfoldighed og former for bæredygtighed en fremtidig ejer- og samarbejdsform skal kunne rumme:

______________________


Litteraturoversigt:

 

”Morgendagens landbrug – fællesskabsstøttede jordbrug – Jordbrugsstøttede fællesskaber”
af Trauger M. Groh og Steven S.H. Mcfadden. Helios 2009

I et forbløffende tempo er fællesskabsstøttet landbrug (CSA) ved at vinder frem. Ud over den økologiske/biodynamiske tilgang til driften er de sociale og økonomiske forudsætninger selve kernen, som gør det muligt at drive landbrug i en tid, der kalder på store forandringer. Her gives et grundigt indblik i de forudsætninger, der gør fællesskabsgårde til et reelt alternativ til fordel for jordens sundhed, lokalsamfunds fødevareforsyning og funktionsdygtige økonomiske modeller.

 

”Den store omstilling – fra systemkrise til grøn økonomi”
af Jørgen Steen Nielsen. Informations forlag 2012

Klimakrise, finanskrise, økologisk krise, olie- og råstofkrise, landbrugs- og fødevarekrise, samfundskrise, sundhedskrise, politisk krise m.fl. præger vor tid. Jørgen Steen Nielsen skriver i sin bog ”Den Store Omstilling”, at disse kriser er ikke traditionelle forbigående kriser, men må nærmere betegnes som en fundamental systemkrise. Politiske bestræbelser formår ikke at bevirke en gennemgribende ændring af strukturen. Kortsigtede krisepakker og et barberet velfærdssystem er bare lappeløsninger på et kollapstruet system, som således humper videre fra krise til krise – uden evne til grundlæggende reform og omstilling. Får vækstøkonomien lov til at udvikle sig yderligere, med tiltagende social, politisk og økologisk destabilisering til følge, mindskes det samfundsmæssige overskud til en velordnet omstilling til et bæredygtigt samfund yderligere og vor velfærd er alvorligt truet af det deraf uundgåelige kollaps.

 

”Teori U – Lederskab der åbner fremtiden”
af C. Otto Scharmer. Forlaget Ankerhus 2008

Basislitteratur ift. at tænke ind i fremtiden og se de muligheder, der er ved at opstå. Praktisk værktøj til skabelse af den nødvendige sociale kapital blandt alle tilknyttede i processen omkring skiftet til en ny ejerform.

 

”Ledelse fra den spirende fremtid – fra egosystem til økosystem økonomier”
af Otto Scharmer og Katrin Kaufer. Forlaget Ankerhus 2014

Basislitteratur og træningsværktøj i opdatering af økonomisk logik og tankesæt, fra et forældet ”Ego-system”, der udelukkende fokuserer på ens egen trivsel, til en ”Øko-system” bevidsthed, der lægger vægt på fællesskabets trivsel. Anvendes som rejseguide fra det nuværende økonomiske system til det ønskede 4.0 Økonomiske system

 

”Fælledskab = fælled + fællesskab”
af Søren Hermansen og Tor Nørretranders. Forlag Samsø energiakademi 2011

Fælledskab kan overvinde de kræfter, der splitter samfund. Efter årtier præget af småtskårethed er samarbejde igen på dagsordenen. Klimakrisen og den grønne udfordring kalder på nysgerrighed og lyst til at skabe nyt. Fremtidens løsninger kommer ikke fra hovedkvarterne med fra udkanter, hvor folk forvalter fælles ressourcer i fælledskab.

 

“Sacred Economics. Money, Gift & Community in an age of Transition”
af Charles Eisenstein. Gratis download 2012

Det økonomiske system har bidraget til fremmedgørelse, konkurrence og knaphed, ødelagt samfund og nødvendiggjort vedvarende vækst. I dag har disse tendenser nået ekstremerne – men i kølvandet på dette sammenbrud, ligger der en fantastisk mulighed for at overgå til en mere forbundet, økologisk og bæredygtig måde at være på.

Bogen handler om, hvordan det økonomiske system bliver nødt til at ændres – og allerede er ved at ændre sig. I bogen beskrives negativrente valutaer, lokale valutaer, ressourcebaseret økonomi og genskabelsen af det fælles bedste.

Charles Eisenstein tager også højde for, at der er en personlig dimension af denne overgang, i forhold til at kunne leve i overenesstemmelse med sine idealer i en verden, som tilsyneladende er styret af pengeinteresser.

 

“Prosperity without Growth – Economics for a finite planet”
af Tim Jackson. Earthscan 2009

Tim Jackson – bæredygtighedsrådgiver for den Britiske regering taler overbevisende imod en fortsat økonomisk vækst i de velstillede lande.

Udvikling er vigtig for fattigere nationer, men i de rigeste økonomier er der tydelige tegn på, at stigende forbrug giver meget lidt til den menneskelige lykke, om ikke det endda hinder den. Hvad der er mere presserende er, at de økosystemer der understøtter vores økonomi kollapser under effekterne fra det stigende forbrug. Medmindre vi radikalt kan sænke de miljømæssige konsekvenser, den økonomiske aktivitet har – og det er der ingen tegn på, at vi kan – så vi er nødt til at finde en vej til velstand, der ikke er afhængig af kontinuerlig vækst.

Tin Jackson giver et troværdigt billede af, hvordan vi som samfund kan blomstre inden for de økologiske rammer af planetens ressourcer. At opfylde den vision er simpelthen den vigtigste opgave i vores tid.

 

“Change Everything: Creating an Economy for the Common Good”
af Christian Felber. Zed Books 2015

Christian Felber viser, at det er muligt for virksomheder at have en bundlinje, der ikke afspejler profit og endeløs vækst, men i stedet menneskelig værdighed, retfærdighed, bæredygtighed og demokrati – en alternative økonomisk model uden grådighed og kriser, som i det nuværende system. Economy for the Common Good (økonomi til det fælles bedste) er ikke bare en idé, men er allerede blevet en omfattende international bevægelse med tusindvis af mennesker, hundredvis af virksomheder og snesevis af fællesskaber og organisationer, der deltager, udvikler og implementerer ændringerne.

 

“På den anden side – en rejse i omstillingens grænseland”
af Jørgen Steen Nielsen. Informations forlag 2015

En tankevækkende og udfordrende debatbog om den økonomiske model, der i dag er stort set enerådende i verden, men nu synes kørt fast. Bogen belyser, hvordan svigtende evne til at skabe økonomisk vækst, tiltagende miljø- og klimaproblemer samt menneskelig mistrivsel skaber tvivl om den økonomiske vækstmodels levedygtighed. Men forfatteren diskuterer samtidig åbent tvivlen om, hvorvidt og hvordan vi kan gøre op med denne model og stille om til en mere langtidsholdbar økonomi. Han konkluderer, at den vanskelige vej til omstilling og forandring går via nye fællesskaber om konkrete løsningsstrategier samt via en genopdagelse af den følsomhed og kontakt med naturen, det moderne menneske har mistet.

 

“Vækst & bæredygtighed” Uden vækst, ingen bæredygtighed. Uden bæredygtighed ingen vækst.
af Steen Hildebrandt. Libris Media 2014

Der er enorm forskel på rig og fattig i verden, og samtidig står vi overfor truende klimakatastrofer med stigende vandstand, voldsomme storme og fejlslagen høst. Det vil sende millioner af mennesker på flugt. Steen Hildebrandt mener vi med tiden vil være villige til at fordele goderne mere ligeligt. Kuren hedder smerte. Når tingene gør ondt nok, vil vi være parate til at handle. Og der skal såmænd kun små ændringer til i vores hverdag for, at vi bevæger os i den rigtige retning. Som danskere er vi vant til at bidrage til fællesskabet. Det kan andre lære af, og det vil kunne hjælpe os i fremtiden.

I mange år har alt handlet om økonomisk vækst. Vi har troet at vækst var det eneste saliggørende. I dag taler erhvervsledere og politikere stadig om fortsat vækst, men vi er nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad vækst er. Hidtil har vi udelukkende tænkt i økonomisk produktionsmæssig vækst. Vi tænker ikke på vækst i lykke, viden, sundhed, sociale relationer…Vi tænker kun på vækst i skemaer, i tal – vi sætter økonomi på alt. På den måde er vi enormt snævre. Vi skal have vækstbegrebet bredt ud – vi skal se det i flere dimensioner.

 

”Etablering af en jordbrugerfond”
Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende etablering af en Jordbrugerfond. Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv 2001

En arbejdsgruppe har bl.a. beskrevet hvordan en jordbrugsmodel, hvor formålet er at erhverve og bortforpagte landbrugsejendomme til landmænd, der ønsker at etablere sig, kan realiseres. Der er i rapporten også lavet vurderinger af de miljømæssige muligheder og konsekvenser af en jordbrugerfond.

 

”Juridiske aspekter af ejerformer i erhvervsvirksomheder”
af Knud Foldschack. Artikel i Tema: Ejerformer, Pengevirke Merkur 2001

Der er behov for at udfordre grænserne for ejerformerne i erhvervslivet. Specielt når vi tænker på det stigende antal, der ønsker at etablere alternative virksomheder med udfordrende formål indenfor både miljø- og socialsektoren i en virkelighed, hvor arbejdsløshed og økonomisk afmatning er et reelt trusselsbillede. Der findes i den nuværende lovgivning dog rig mulighed for at vælge forskellige ejerform afhængig af, hvad ejerformens skal kunne rumme af aktiviteter. En artikel med beskrivelse af forskellige ejerformer.